Všeobecné obchodné podmienky prekladov

Nachádzate sa tu

I. Úvodné ustanovenia
 
1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte tiež len „VOP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť (každej) zmluvy uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom za účelom poskytnutia Prekladateľských služieb Poskytovateľom Objednávateľovi alebo Objednávateľom určenej osobe.
2. Poskytovateľom pre účely VOP sa rozumie spoločnosť Your Choice – jazykové služby, s.r.o., Jazdecká 8686/65, 917 01 Trnava, SR, IČO: 50 208 055, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37254 /T alebo iná spoločnosť, ktorá bude označená ako poskytovateľ / Poskytovateľ v Zmluve, v ktorej bude odkaz na použitie týchto VOP ako súčasti zmluvného vzťahu (bude obsahovať tzv. inkorporačnú doložku použitia a aplikácie týchto VOP)..
Pre účely týchto VOP, Zmluvy (o poskytovaní Prekladateľských služieb), Cenníka služieb majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam, ak nie je priamo uvedené inak:
Objednávateľom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ zabezpečuje/poskytuje služby, v súlade so Zmluvou (o poskytovaní Prekladateľských služieb).
Prekladateľské služby alebo tiež Služby je vyhotovovanie a/alebo dodanie Prekladov a/alebo Opravy prekladov a/alebo Jazykových korektúr, pričom:
- Preklad znamená text, ktorý pozostáva z preloženia textu v pôvodnom  jazyku (zdrojového textu)  do žiadaného jazyka (napr. preklad textu v slovenskom jazyku do textu v anglickom jazyku, a pod.), ktorý významovo, štylisticky a z hľadiska formátovania zodpovedá originálu, pričom Preklad môže mať aj podobu Úradného Prekladu, ktorým sa rozumie Preklad zabezpečený pre Objednávateľa, ktorého vyhotoviteľ je osoba splnomocnená štátom na základe príslušných právnych predpisov (napr. prekladateľ v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z.).
- Jazyková korektúra znamená konečnú úpravu Prekladu predovšetkým z terminologického a jazykového hľadiska, ktorú vykoná alebo zabezpečí Poskytovateľ  alebo osoba ním určená (zvyčajne osoba, ktorej daný jazyk je rodným jazykom).
- Oprava prekladu alebo tiež Oprava znamená opravu už preloženého textu, ktorý je podľa vyjadrenia Objednávateľa chybný a/alebo neúplný a/alebo z iného dôvodu neprijateľný, ktorého autorom (tvorcom) je iná osoba ako Poskytovateľ. 
Objednávka je objednávka vykonaná v súlade s týmito VOP, resp. Zmluvou.
Normostrana je strana pozostávajúca z 1800 znakov (vrátane medzier), pokiaľ rozdiel medzi textom s medzerami a textom bez medzier nepresahuje 25% alebo strana s 30 riadkami so 60 znakmi v jednom riadku (vrátane medzier).
Cenník služieb je cenník jednotlivých Služieb, ktorý je vydaný Poskytovateľom a zverejnený na webovom sídle Poskytovateľa, na základe ktorého sa určí odmena Poskytovateľa, pokiaľ nie je určenie odmeny uvedené v Zmluve.
Prekladateľ je fyzická alebo právnická osobu, ktorá na základe zmluvného vzťahu s Poskytovateľom vyhotovuje Preklad, Jazykovú korektúru a/alebo Opravu.
Zdrojový text je text (vrátane grafických a iných znakov) dodaný Objednávateľom a ktorého Preklad a/alebo Opravu a/alebo Jazykovú korektúru žiada Objednávateľ.
Zmluva je zmluva, na základe ktorej poskytuje Poskytovateľ Služby Objednávateľovi.
 
II.    Uzatvorenie Zmluvy /objednávka/
 
1. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom:  
a) vznikne na základe jej uzatvorenia v písomnej forme, pričom Zmluva môže mať aj podobu rámcovej Zmluvy, na základe ktorej bude Poskytovateľ poskytovať Služby opakovane a dôjde tak k následne k uzatvoreniu viacerých Zmlúv spôsobom dohodnutým v rámcovej Zmluve, inak spôsobom upraveným v týchto VOP (nižšie v písm. b) tohto bodu);
v prípade, že Zmluva nie je uzatvorená v písomnej forme alebo tiež v prípade požiadavky na poskytnutie Prekladateľských služieb v podobe jedinej objednávky, Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom:
b) vznikne na základe objednávky Objednávateľa uskutočnenej faxom, elektronickou formou (prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom formuláru umiestneného na webovom sídle Poskytovateľa) alebo písomnou objednávkou doručenou osobne Poskytovateľovi alebo v inej forme umožňujúcej zachytiť jej obsah, pričom Zmluva vznikne:
- okamihom zaslania potvrdenia prijatia objednávky (ako návrhu na uzavretie Zmluvy) Poskytovateľom  rovnakým spôsobom, ako objednávku urobil Objednávateľ, alebo
- okamihom potvrdenia objednávky Poskytovateľom priamo (osobne) Objednávateľovi, alebo 
- ak Poskytovateľ zašle potvrdenie o prijatí objednávky spôsobom uvedeným v objednávke (napr. faxom, e-mailom na uvedenú adresu, a pod.).
2. Dohodnuté podmienky (obsah Zmluvy) je možné meniť, dopĺňať alebo samotnú Zmluvu zrušiť len vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán, ak nie je v Zmluve alebo v týchto VOP uvedené inak. 
3. Objednávka musí obsahovať identifikáciu Objednávateľa (minimálne v rozsahu mena a priezviska / obchodného mena, bydliska / sídla, dátumu narodenia / IČO, a prípadne ďalšie údaje), určenie požadovanej Služby, požadovaný termín vyhotovenia (poskytnutia) Služby. S objednávkou zároveň musia byť predložené Poskytovateľovi všetky podklady a listiny, ktoré sú potrebné k poskytnutiu Služby, najmä zdrojový text.
Ak v objednávke nie je uvedené inak, Preklad a/alebo Oprava prekladu a/alebo Jazyková korektúra budú Poskytovateľom vyhotovené a Objednávateľovi dodané v elektronickej forme.
4. Ak Poskytovateľ nepotvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že k uzatvoreniu Zmluvy nedošlo, s výnimkou:
- ak Poskytovateľ uvedie či navrhne iný termín poskytnutia Služby (napr. z dôvodu časovej zaneprázdnenosti, a podobne), pričom ak Objednávateľ do 1 hodiny neoznámi Poskytovateľovi nesúhlas s iným termínom poskytnutia Služby, platí, že Objednávateľ s Poskytovateľom navrhnutým (iným) termínom poskytnutia Služby súhlasí;
- ak Poskytovateľ požiada o poskytnutie zálohy (preddavku na odmenu), pričom ak Objednávateľ do 1 hodiny neoznámi Poskytovateľovi svoj nesúhlas, platí, že Objednávateľ s Poskytovateľom navrhnutou podmienkou zaplatenia zálohy súhlasí.
 
III.  Poskytnutie Služby
 
1. Predmetom plnenia Zmluvy je poskytovanie Prekladateľských služieb, t.z. vyhotovovanie Prekladov a/alebo Opravy prekladu a/alebo Jazykových korektúr pre Objednávateľa za odmenu vo výške uvedenej v Zmluve, inak vo výške uvedenej v Cenníku služieb.
2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi Zdrojový text, pričom Poskytovateľ akceptuje na poskytnutie Služby len texty, ktoré sú z hľadiska jazykového, terminologického a štylistického spôsobilé na Preklad, Opravu  prekladu a/alebo Jazykovú korektúru. Poskytnutím takéhoto zdrojového textu plynie lehota pre poskytnutie objednanej Služby.
3. V prípade odborného, zložitého či inak náročného zdrojového textu je Objednávateľ povinný poskytnúť na požiadanie Poskytovateľovi konzultáciu či inú súčinnosť za účelom vypracovania Prekladu a/alebo Jazykovej korektúry. Obdobne sa bude postupovať v prípade viacjazyčného zdrojového textu.
4. V prípade požiadavky na zabezpečenie Úradného Prekladu, je potrebné túto skutočnosť uviesť už v objednávke, resp. priamo v  Zmluve.
5. Poskytovateľ je oprávnený uchovávať zdrojový text (dokument) a všetky ostatné s tým súvisiace dokumenty či podklady, a to po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi, minimálne po dobu 5 rokov od uzatvorenia Zmluvy. 
6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné porušenia či iné neoprávnené zásahy do cudzích autorských či iných obdobných práv, ktoré by mohli vzniknúť vykonaním Prekladu, Opravy prekladu či Jazykovej korektúry, nakoľko samotný Objednávateľ  nesie plnú zodpovednosť za použitie zdrojového textu pre tieto účely.
7. V prípade, že zdrojový text obsahuje odbornú terminológiu a/alebo náročné frazeologizmy, prípadne sú použité osobitné frázy, idiomatické spojenia, nárečie či slangový jazyk a/alebo zdrojový text je dvojjazyčný alebo viacjazyčný a/alebo ide o Preklad mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť,  v každom takom prípade ide o odborný Preklad (ďalej len „odborný Preklad“). Poskytovateľ je zároveň oprávnený o potrebnú dobu určenú Poskytovateľom predĺžiť termín vyhotovenia Prekladu, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
8. Súčasťou vyhotovenia Prekladu nie je Jazyková korektúra, ak nie je v Zmluve uvedené inak. V prípade, že Poskytovateľ zabezpečuje (ako súčasť Prekladu) aj Jazykovú korektúru, má Poskytovateľ popri nároku na základnú odmenu za Preklad aj nárok na odmenu za Jazykovú korektúru vo výške uvedenej v Zmluve, inak vo výške podľa Cenníka služieb, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
9. V prípade Opravy prekladu posúdi Poskytovateľ predložený text, a ak nebude dohodnutá iná výška odmeny za Opravu prekladu, Poskytovateľ má nárok na odmenu vo výške podľa Cenníka služieb, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
10. Poskytovateľ si splní záväzok vyhotoviť Preklad/Opravu prekladu/Jazykovú korektúru:
- odoslaním Prekladu a/alebo Opravy prekladu a/alebo Jazykovej korektúry elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a/alebo v objednávke,
-  okamihom ich vyhotovenia, ak Objednávateľ požiadal o vyhotovenie Prekladu/Opravy prekladu/Jazykovej korektúry v písomnej forme a požiadal o ich osobné prevzatie Objednávateľom. 
V prípade, že Objednávateľ odmietne plnenie prevziať, dostáva sa do omeškania s jeho prevzatím, pričom Preklad, Opravu prekladu či Jazykovú korektúru si Objednávateľ prevezme (osobne) v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa, ak nebude dohodnuté v Zmluve inak.
 
IV. Odmena
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za Služby odmenu, ktorej výška je dohodnutá v Zmluve, inak vo výške určenej podľa Cenníka služieb.
2. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne upraviť Cenník služieb alebo ho nahradiť novým, ktorého aktuálne/nové znenie zverejní na svojom webovom sídle a/alebo vo svojich prevádzkových priestoroch, pričom od okamihu zverejnenia nového Cenníka služieb na webovom sídle Poskytovateľa sa bude určenie odmeny riadiť zmeneným, resp. novým Cenníkom služieb.
3. Odmena Poskytovateľa (pod čím sa rozumie každá odmena, na ktorú má podľa Zmluvy a/alebo týchto VOP Poskytovateľ nárok) je splatná vyhotovením Prekladu a/alebo Opravy prekladu a/alebo Jazykovej korektúry, pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva inak.
4. Pri určení výšky odmeny sa za základ berie normostrana Prekladu/Opravy prekladu/Jazykovej korektúry, pričom Poskytovateľ má nárok na odmenu za každú aj započatú normostranu (pričom každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú normostranu), ak nie je v Zmluve alebo v Cenník služieb uvedené inak.
5. V prípade vyhotovenia Prekladu a/alebo Opravy prekladu a/alebo Jazykovej korektúry skôr ako v štandardnej lehote (ktorou je lehota viac ako 48 hodín), t.z. v lehote do 4, do 24, resp. do 48 hodín (prípadne v inej lehote uvedenej v Zmluve alebo v Cenníku služieb), má Poskytovateľ nárok na odmenu zvýšenú o príslušné percento určené v Zmluve, inak vo výške podľa Cenníka služieb.
6. V prípade, že ide o odborný Preklad, Poskytovateľ  má nárok (popri odmene určenej podľa počtu normostrán) na osobitnú odmenu vo výške určenej v Zmluve, inak vo výške podľa Cenníka služieb (určené ako príslušné  % z odmeny).
7. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa preddavok na odmenu, a to až do výšky 100% predpokladanej odmeny (pre účely týchto VOP a Zmluvy tiež len „záloha“); výšku predpokladanej odmeny určí Poskytovateľ. V prípade, že Poskytovateľ požiada o poskytnutie zálohy, je Objednávateľ povinný ju bezodkladne zaplatiť, ak zo Zmluvy nevyplýva inak.  Lehota na vyhotovenie Prekladu, Opravy prekladu a/alebo Jazykovej korektúry začína plynúť až dňom zaplatenia zálohy, pričom Poskytovateľ nie je v omeškaní so splnením svojho záväzku. 
8. Poskytovateľ vystaví za účelom úhrady svojej odmeny, prípadne na úhradu iných svojich nárokov či nákladov v zmysle týchto VOP a/alebo Zmluvy, riadny doklad (faktúru), resp. príjmový pokladničný doklad, pričom každý takto vystavený daňový doklad bude splatný tak, ako je určená splatnosť odmeny, pokiaľ Poskytovateľ neurčí dlhšiu lehotu splatnosti alebo dlhšia lehota splatnosti nevyplýva priamo zo Zmluvy. Faktúru je Poskytovateľ oprávnený vyhotoviť aj ako elektronickú faktúru, ktorá je plnohodnotným daňovým dokladom, s čím Objednávateľ súhlasí a žiada o jej vystavovanie v elektronicky forme a zasielanie na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke a/alebo v Zmluve.
9. Ak Objednávateľ nezaplatí odmenu riadne a včas, Poskytovateľovi vznikne voči Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z výšky odmeny (zvýšenej o DPH), a to za každý deň omeškania s riadnou úhradou odmeny. Právo na náhradu škody a iné nároky Poskytovateľa nie sú touto zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak výška škody presiahne výšku zmluvnej pokuty. 
10. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Poskytovateľa alebo dňom skutočného prijatia príslušnej sumy v hotovosti Poskytovateľom. Pri oneskorenej platbe je úhrada Objednávateľa najskôr zarátaná (v tomto poradí): na zmluvnú pokutu, príslušenstvo a vo zvyšnej časti na odmenu.
 
V. Reklamačný poriadok
 
1. V prípade, že poskytnutá Služba má vady, Objednávateľ je povinný uplatniť vady Služby preukázateľne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa, keď Poskytovateľ splnil svoju povinnosť a vyhotovil Preklad a/alebo Opravu prekladu a/alebo Jazykovú korektúru. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatnené oneskorene, tieto nároky zanikajú. V písomnej reklamácii uskutočnenej Služby je nutné uviesť popis Služby, popísať dôvod a charakter vád, prípadne počet vád. 
2. Preklad má vady, ak nie je uskutočnený v súlade so Zmluvou a/alebo sa preukázateľne odchýli od zmyslu (významu) zdrojového textu. 
3. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú poskytnutím vadného plnenia zo Zmluvy maximálne do výšky odmeny (za poskytnutú Službu).
4. Ak medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vznikne spor o oprávnenosti reklamácie Objednávateľa, tento rozpor sa zaväzujú vyriešiť prednostne vzájomnou dohodou, prípadne tak, že spoločne ustanovenia nezávislú osobu, ktorá vyhotoví posudok, v ktorom posúdi oprávnenosť Objednávateľom vytknutých vád Služby. Takouto osobou môže byť predovšetkým osoba zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky alebo z osôb, ktoré plynulo ovládajú východiskový (zdrojový) a cieľový jazyk Služby. S odhadom ceny za vyhotovenie posudku musia byť obe zmluvné strany oboznámené pred jeho vyhotovením. Takto ustanovená osoba bude posudzovať kvalitu Prekladu v porovnaní so zdrojovým textom (nielen obsah Služby samostatne). Objednávateľ i Poskytovateľ sú oprávnení a tiež povinná odovzdať ustanovenej osobe všetky relevantné informácie vzťahujúce sa na reklamáciu. Cenu za vyhotovenie posudku bude hradiť Objednávateľ, ak z posudku bude vyplývať, že jeho reklamácia bola neoprávnená; v opačnom prípade tieto náklady hradí Poskytovateľ. 
5. V prípade zrejmých vád Služby, akými sú najmä chyby v písaní (napr. zlé prepísané rodné číslo a pod.), vykoná opravu poskytnutej Služby Poskytovateľ bezodkladne, s prihliadnutím na okolnosti a možnosti Poskytovateľa.
6. V prípade oprávnenej reklamácie Poskytovateľ zabezpečí odstránenie vád Služby na vlastné náklady; v tomto prípade má Objednávateľ nárok na zľavu z odmeny najviac do výšky 10 % z odmeny za vyhotovenie Prekladu/Opravy Prekladu/Jazykovej korektúry.
7. V každom jednotlivom prípade poskytnutého plnenia Poskytovateľ nezodpovedá za chyby (vady) spôsobené dodržiavaním pokynov daných Objednávateľom, a to aj v prípade, že ich Poskytovateľ nezistil alebo na ich nevhodnosť Objednávateľa neupozornil.
 
VI. Mlčanlivosť (dôverné informácie) a ochrana osobných údajov
 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zaobchádzať s informáciami, ktoré získa od Objednávateľa v rámci plnenia Zmluvy a ktoré Objednávateľ takto výslovne označí, ako s dôvernými informáciami, a takéto informácie nebude bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa ďalej kopírovať a/alebo poskytovať tretím osobám s výnimkou osôb, ktoré prišli do styku s takýmito dôvernými informáciami za účelom plnenia záväzkov Poskytovateľa zo zmluvy (napr. osoba Prekladateľa), pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva inak.
2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že za dôverné informácie v zmysle § 271 Obchodného zákonníka považujú všetky vzájomne si poskytnuté informácie obchodnej, technickej alebo ekonomickej povahy týkajúce sa zmluvnej strany, informácie o niektorej zmluvnej strane, informácie o zamestnancoch či klientoch zmluvnej strany, cenové dohody zmluvných strán (t.z. výška odmeny), know-how niektorej zmluvnej strany, ako aj špecifikácie, počítačové databázy, software a/alebo dokumentácia Poskytovateľa (v akejkoľvek podobe), či už zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté, ak nie sú verejne prístupné.
3. Každá zmluvná strana môže použiť dôverné informácie (týkajúce sa druhej zmluvnej strany) iba pre účely plnenia Zmluvy a nesmie poskytnúť tieto dôverné informácie tretím osobám, s výnimkou predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany a/alebo v prípadoch ustanovených v právnych predpisoch.
4. Každá zmluvná strana sa zaväzuje prijať potrebné opatrenia na ochranu dôverných informácií v  rozsahu a podobe, ako je rozumné a obvyklé.
5. Poskytovateľ je prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov Objednávateľa. Osobné údaje za účelom vedenia zmluvného vzťahu založeného objednávkou/Zmluvou a poskytovania služieb Poskytovateľa poskytuje Objednávateľ na základe zákona, keďže sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a poskytovanie služieb, a teda ich poskytnutie je povinnosťou. V prípade neposkytnutia týchto údajov za uvedeným účelom, nie je možné poskytovať služby Poskytovateľa. Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom marketingu a iné účely spracúvané na základe súhlasu, dáva Objednávateľ dobrovoľne a  služby mu budú poskytnuté aj v prípade jeho neudelenia. Ako dotknutá osoba má Objednávateľ nasledovné práva: právo žiadať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na presnosť osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 
6. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky Objednávateľom poskytnuté osobné údaje budú spracúvané Poskytovateľom výlučne za účelom: (i) vedenia zmluvného vzťahu založeného objednávkou/Zmluvou, (ii) poskytovania Služieb a (iii) v prípade udeleného súhlasu - marketingové účely resp. účely uvedené v súhlase (iv) účtovné a archivačné účely. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 
VII. Osobitné ustanovenia
 
1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné informácie, potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu Zmluvy (t.z. poskytnutie Služby). Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré majú súvis s porušením tejto povinnosti. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje nekontaktovať Prekladateľa, inak a v inej súvislosti, ako je naplnenie účely konkrétnej Zmluvy. Ak so súhlasom Poskytovateľa príde ku kontaktu medzi Objednávateľom a Prekladateľom, zaväzuje sa Objednávateľ neprejednávať záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok danej Služby alebo akejkoľvek inej služby poskytovanej Poskytovateľom (napr. výučba cudzích jazykov). Ak Objednávateľ poruší akúkoľvek z povinností uvedených v tomto bode 2, Objednávateľ bude povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu do výšky 3.000,- Eur, a to za každé jednotlivé porušenie, a to aj v prípade, že Služba bola riadne poskytnutá; právo na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak škoda presiahne výšku zmluvnej pokuty. 
3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi z nerealizovania zmluvných záväzkov, ak sa tak stane z dôvodov, ktoré nemohol Poskytovateľ v čase uzavretia Zmluvy predvídať. 
4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva tretích osôb alebo iných obdobných práv, tým, že použije či inak spracuje podklady, texty, listiny či iné dokumenty predložené Objednávateľom. 
5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodržovať všeobecne záväzné predpisy, dôvodné a oprávnené požiadavky Objednávateľa, ak nebudú v rozpore so Zmluvou, týmito VOP a právnymi predpismi.
6. Ak zo Zmluvy nevyplýva iné, každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve alebo v právnom predpise a to písomným oznámením o odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie zmluvy aj prípady (okrem zákonných dôvodov) ak:  
a) Poskytovateľ opakovane alebo závažne poruší povinnosti pri poskytovaní Služby, alebo
b) Objednávateľ je v omeškaní s úhradou odmeny o viac ako 15 dní.
Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, pričom Zmluva sa ruší momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení (nie od počiatku) a zmluvné strany si navzájom nevracajú plnenie poskytnuté počas trvania Zmluvy. V prípade rámcovej Zmluvy sa ruší rámcová Zmluva ako aj všetky Zmluvy na jej základe uzatvorené, ktoré neboli ešte splnené. Nárok na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia tým nie je dotknutý.
7. Skončením zmluvy (vypovedaním, odstúpením, uplynutím doby jej platnosti a účinnosti) nezaniká povinnosť zmluvných strán splniť povinnosti dohodnuté pre prípad zrušenia Zmluvy, ktoré im vyplývajú zo Zmluvy, napr. povinnosť nahradiť škodu, zaplatiť odmenu, povinnosť zaplatiť sankcie a/alebo povinnosti, ktoré svojou povahou presahujú dobu trvania Zmluvy.
8. Pokiaľ Zmluva alebo tieto VOP stanovuje písomnú formu pre určitú úkon, samotný úkon (podanie/oznámenie/písomnosť) musí byť podpísaný zmluvnou stranou. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že:
- akékoľvek podania/oznámenia/žiadosti v súvislosti so Zmluvou môžu byť vykonávané, ak nie je v Zmluve dohodnutá písomná forma, aj osobne, telefonicky alebo cestou elektronickej pošty na e-mailové adresy uvedené v Zmluve a/alebo v objednávke.
- v prípade odovzdania Prekladu a/alebo Opravy prekladu a/alebo Jazykovej korektúry tieto zašle Poskytovateľ Objednávateľovi cestou elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a/alebo v objednávke, inak na poslednú známu adresu Objednávateľa, ak Objednávateľ výslovne nepožiadal o vyhotovenie Prekladu/Opravy prekladu/Jazykovej korektúry v písomnej forme a ich osobné prevzatie Objednávateľom.
Podania/oznámenia/písomnosti podľa Zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane: (i) pri použití e-mailu v deň jeho odoslania; (ii) pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia alebo momentom bezdôvodného odmietnutia ho prevziať; (iii) pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou na adresu druhej strany uvedenú v záhlaví zmluvy tretí pracovný deň odo dňa odoslania, bez ohľadu na to, či zásielka bola prevzatá, neprevzatá alebo adresátom odmietnutá. Doklad potvrdzujúci odoslanie podania/oznámenia/písomnosti zmluvné strany považujú za dostatočný dôkaz doručenia. 
 
9. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať  o zmene adries a spojení uvedených v Zmluve, pokiaľ možno bezodkladne. Pre účely doručovania sa použije vždy posledná známa adresa či spojenie zmluvnej strany. 
 
VIII. Záverečné ustanovenia
 
1. Vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami Zmluvy, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných právnych predpisov, a to v uvedenom poradí. 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek spory pri interpretácií alebo realizácii Zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy, vrátane všetkých vedľajších (akcesorických) právnych vzťahov, najmä nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik Zmluvy (vrátaní týchto všeobecných obchodných podmienok) alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie Stálemu rozhodcovskému súdu Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave (ďalej len „Rozhodcovský súd“), pričom rozhodcovské konania bude prebiehať v súlade a podľa základných vnútorných právnych predpisov Rozhodcovského súdu, ktoré sa stávajú súčasťou tejto rozhodcovskej doložky. Rozhodnutie Rozhodcovského súdu bude pre zmluvné strany záväzné a na základe žiadosti niektorej zo zmluvných strán ho môže preskúmať iný rozhodca. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú uplatnenie ustanovenia § 40 ods.1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z.z. ako dôvod pre podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Ak je Objednávateľom spotrebiteľ je každá zmluvná strana oprávnená predložiť určitý spor na rozhodnutie namiesto Rozhodcovského súdu príslušnému súdu v Slovenskej republike v občianskom súdnom konaní. 
4. Zmluvné  strany sa dohodli, že Objednávateľ bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Poskytovateľovi na tretie osoby.
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.2.2015, a sú považované za obchodné podmienky v zmysle § 273 Obchodného zákonníka.
6. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť alebo nahradiť tieto VOP novým znením (ďalej len „zmena VOP“), pričom každú zmenu VOP oznámi Objednávateľovi: (i) osobne, poštou alebo cestou e-mailovej správy, a to na adresy uvedené v Zmluve / v objednávke, alebo (ii) zverejnením zmeny VOP prostredníctvom webové sídla Poskytovateľa, spolu s uvedením dňa účinnosti zmeny VOP, pričom o konkrétnej forme oznámenia (medzi spôsobom uvedeným v ods. (i) a ods. (ii) tohto bodu) je oprávnený rozhodnúť Poskytovateľ. Objednávateľ je oprávnený v lehote 30 dní od účinnosti zmeny VOP vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou VOP a na vzájomné vzťahy sa budú vzťahovať VOP platné a účinné pred zmenou VOP, v opačnom prípade platí, že Objednávateľ so zmenou VOP súhlasí.
 
V Trnave, dňa 1.1.2018