Všeobecné obchodné podmienky

Nachádzate sa tu

1. Popis a termín kurzu

1.1 Kurz v jazykovom inštitúte Your Choice môžu byť verejnostný (individuálny alebo skupinový) alebo firemný kurzy. 

a) Individuálny verejnostný kurz má minimálne 10 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina je 45 min.) a termín sa určuje po vzájomnej dohode účastníka kurzu a jazykového inštitútu Your Choice 

b) Skupinový verejnostný kurz má 4 semestre, pričom 1 semester sa skladá z 32 vyučovacích hodín. Termíny určuje jazyková škola Your Choice, ktorý môže prihliadať na požiadavky účastníkov kurzu. 

c) Firemný kurz môže byť individuálny alebo skupinový. Dĺžka a termíny kurzu sú predmetom dojednania jazykového inštitútu Your Choice s klientom.

2. Prihlásenie sa na kurz

2.1 Na kurz je možné sa prihlásiť: 

a) na základe podpísanej a doručenej objednávky, t.j. registračnej prihlášky študenta, ktorej prevzatie jazyková škola Your Choice písomne potvrdí; alebo 

b) vyplnením registračnej prihlášky zverejnenej na www.yourchoice.sk a jej následným potvrdením (odoslaním), ktorú jazyková škola Your Choice prijme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu

2.2 Prihlásenie do kurzu je záväzné. Odstúpenie je upravené v bode 7. (Odstúpenie z kurzu).

2.3 Po tom, čo študent absolvoval vstupný jazykový test, mu bude na základe výsledkov tohto testu odporučená skupina kurzu s rovnakou, resp. porovnateľnou vedomostnou jazykovou úrovňou. V prípade, že študent odmietne absolvovať vstupný test alebo odmietne odporučenú skupinu kurzu, nenesie jazyková škola Your Choice zodpovednosť za prípadnú jeho nespokojnosť s jazykovou úrovňou skupiny, resp. s jazykovou úrovňou a náplňou jednotlivých vyučovacích hodín kurzu.

3. Platba

3.1 Ceny kurzov (ďalej len „kurzovné“) sú uvedené na www.yourchoice.sk a kurzovné zahŕňa: 

a) stanovený počet hodín kurzu podľa prihlášky a lektora (slovenský/zahraničný) 

b) priebežné testovanie, sledovanie dochádzky 

c) na vyžiadanie zamestnávateľa priebežné písomné hodnotenie progresu študentov (zamestnancov) 

d) záverečné hodnotenie (dochádzka a študijné výsledky) 

e) prístup do knižnice jazykového inštitútu Your Choice a možnosť zakúpiť si študijný materiál so zľavou

3.2 Kurzovné nezahŕňa študijný materiál, ktorý budú študenti pri svojom štúdiu potrebovať (učebnica, pracovný zošit, atď.)

3.3 Kurzovné je možné zaplatiť v hotovosti v kancelárii jazykového inštitútu Your Choice alebo prevodom na účet, ktorý Vám poskytne kancelária na požiadanie.

3.4 Splatnosť kurzovného je najneskôr v deň zahájenia kurzu. V prípade osobitnej dohody o splátkovom kalendári je stanovená splatnosť jednotlivých splátok v tomto splátkovom kalendári.

3.5 V prípade, ak sa študent dostane do omeškania s úhradou kurzovného, môže si jazykovom inštitúte Your Choice uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta sa vzťahuje aj pre prípad omeškania jednotlivých splátok podľa splátkového kalendára.

4. Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné: 

4.1 Stornovanie kurzu študentom po termíne registrácie do dňa zahájenia kurzu – storno poplatok je 10 % z kurzovného. 

4.2. Stornovanie kurzu študentom v prvých dvoch týždňoch kurzu – storno poplatok je 50 % z kurzovného po odčítaní odučených hodín. 

4.3 Stornovanie kurzu študentom po uplynutí prvých dvoch týždňov kurzu – storno poplatok je 100% storno z kurzovného. 

4.4 Jazyková škola Your Choice má právo zrušiť skupinu kurzu s počtom študentov nižším ako 4 a ponúknuť študentovi možnosti pokračovať s inou skupinou kurzu na rovnakej vedomostnej úrovni. 

4.5 Jazyková škola Your Choice má právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena lektora, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti a: 

a) ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný; 

b) v prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti ponúkne jazyková škola Your Choice študentovi možnosť pokračovania s inou skupinou kurzu na rovnakej vedomostnej úrovni. V prípade, že náhradný kurz je pre študenta nevyhovujúci z dôvodu iného času, termínu alebo miesta konania kurzu vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného; 

c) v prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky študenta vrátená na základe dohody.

4.6 Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy jazyková škola Your Choice poskytol študentovi možnosť zúčastniť sa kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

5. Zmeškané hodiny

5.1 Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje jazyková škola Your Choice žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej vedomostnej úrovni, ak takáto existuje. Počas dní pracovného pokoja (štátne sviatky, nedele ako aj ďalšie oficiálne celoštátne stanovené dni pracovného pokoja) sa nevyučuje. Dni pracovného pokoja sú zohľadnené v rozvrhu kurzov tzn. študent absolvuje počet hodín kurzu, za ktoré si zaplatil. Školské prázdniny nepatria medzi dni pracovného pokoja.

6. Odstúpenie

6.1 Jazyková škola Your Choice môže z dôvodu naplnenia kapacity skupiny kurzu (max. 8 študentov v skupine) odmietnuť zaradenie študenta do skupiny. Prednosť majú študenti, ktorí skôr uhradili kurzovné. 

6.2 Jazyková škola Your Choice si vyhradzuje právo odstúpiť od prihlášky uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných študentov kurzu alebo zamestnancov a lektorov jazyková škola Your Choice alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu. 

6.3 Jazyková škola Your Choice je oprávnený odstúpiť od prihlášky aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v 
lehote jeho splatnosti príp. v dodatočne poskytnutej lehote na úhradu zo strany Spoločnosti. 

6.4 Študent môže kedykoľvek odstúpiť z kurzu, pričom podmienky vrátenia kurzovného a storno poplatky pre prípad odstúpenia sú 
upravené v bode 4. (Storno podmienky). 

6.5 Odstúpenie z kurzu musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

7. Sťažnosti

7.1 Akékoľvek sťažnosti príp. podnety je študent povinný podávať písomne, a to bez zbytočného odkladu. Jazyková škola Your Choice po preštudovaní, príp. prešetrení podanej sťažnosti (podnetu) oboznámi študenta s možným riešením resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Jazyková škola Your Choice prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú spracovávané výlučne za účelom uzavretia prihlášky s jazykovou školou Your Choice, na účel súvisiaci s poskytovaním služieb a pre marketingové účely jazykového inštitútu Your Choice, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 
Študent na vyplnenej registračnej prihláške jazykového inštitútu Your Choice môže vyjadriť súhlas alebo nesúhlas so spracovaním týchto svojich osobných údajov uvedených v registračnej prihláške v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, a na účel vyššie uvedený. 

9. Práva duševného vlastníctva

9.1 Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany jazykového inštitútu Your Choice sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópii) materiálov.

10. Potvrdenie o absolvovaní kurzu

10.1 Po absolvovaní kurzov môže účastník kurzu získať: 

a) osvedčenie o absolvovaní kurzu po splnení podmienok kurzu alebo 

b) certifikát jazykového inštitútu Your Choice. 

Podmienky pre získanie certifikátu sú nasledovné: 
a. účasť na minimálne 80% z celkového počtu vyučovacích hodín a 
b. absolvovanie záverečného testu na minimálne 70% alebo 

c) medzinárodný certifikát City & Guilds, ak 
a. sa pripravoval v jazykovom inštitúte Your Choice v prípravnom jazykovom kurze zameranom na medzinárodný certifikát spoločnosti City & Guilds a úspešne absolvoval testovanie spoločnosti City & Guilds alebo 
b. úspešne absolvoval testovanie spoločnosti City & Guilds 

d) medzinárodný certifikát spoločnosti ETS, ak 
a. sa pripravoval v jazykovom inštitúte Your Choice v prípravnom jazykovom kurze zameranom na medzinárodný certifikát spoločnosti ETS a úspešne absolvoval testovanie spoločnosti ETS alebo 
b. úspešne absolvoval testovanie spoločnosti ETS

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.9.2012.