Všeobecné obchodné podmienky výučby

Nachádzate sa tu

I. Úvodné ustanovenia
 
1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej v texte tiež len „VOP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť (každej) zmluvy uzatvorenej medzi  Objednávateľom a Poskytovateľom za účelom poskytnutia výučby (najmä cudzích) jazykov  Poskytovateľom Objednávateľovi alebo Objednávateľom určenej osobe.
2. Poskytovateľom pre účely VOP sa rozumie spoločnosť Your Choice – jazykové služby, s.r.o., sídlo Jazdecká 8686/65, 917 01 Trnava, IČO: 50 208 055, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37254/T alebo iná spoločnosť, ktorá bude označená ako poskytovateľ / Poskytovateľ v Zmluve, v ktorej bude odkaz na použitie týchto VOP ako súčasti zmluvného vzťahu (bude obsahovať tzv. inkorporačnú doložku použitia a aplikácie týchto VOP).
Pre účely týchto VOP, Zmluvy a Cenníka služieb majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam, ak nie je priamo uvedené inak:
Objednávateľom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ zabezpečuje/poskytuje služby, v súlade so Zmluvou (o poskytovaní Služieb). V prípade, že Objednávateľ je priamo osobou, ktorá sa zúčastňuje Výučby, považuje sa zároveň za účastníka Výučby.
Službou je poskytovanie výučby, najmä cudzích jazykov, pre účastníka Výučby.
objednávka je objednávka vykonaná v súlade s týmito VOP, resp. Zmluvou (objednávkou je aj návrh Objednávateľa na uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb).
Prihláška je návrh na uzatvorenie Zmluvy
Zmluva je zmluva, na základe ktorej poskytuje Poskytovateľ Služby Objednávateľovi alebo Objednávateľom určenej osobe.
Výučba alebo tiež aj Vyučovanie je činnosť vykonávaná Poskytovateľom (priamo) a/alebo prostredníctvom Lektora pre Objednávateľa a/alebo pre inú osobu určenú Objednávateľom, na základe ktorej sú sprostredkovávané nové vedomosti, zručnosti a návyky v rámci výučby jazyka (zvyčajne cudzieho jazyka), a ktorá prebieha najmä v podobe organizovania jazykových kurzov
Cenník služieb je cenník jednotlivých služieb, ktorý je vydaný Poskytovateľom a zverejnený na webovom sídle Poskytovateľa, na základe ktorého sa určí odmena Poskytovateľa, pokiaľ nie je určenie odmeny uvedené v Zmluve.
Lektor je osoba, ktorá osobne uskutočňuje Výučbu, pričom ide o zamestnanca Poskytovateľa alebo o jeho zmluvného partnera.
Slovenský lektor je Lektor, ktorého rodným jazykom je jazyk slovenský. 
Lektor native speaker – lektor rodený hovorca je Lektor, ktorého rodným jazykom je vyučovaný jazyk.
Zameranie Výučby znamená rozdelenie podľa zamerania na určité oblasti v jazyku. Zásadne môže ísť o všeobecný kurz, všeobecný business kurz, špecializovaný kurz a kurz mäkkých zručností (soft skills), alebo s iným v Zmluve dohodnutým zameraním.
Typ Výučby znamená, že ide o skupinovú Výučbu (tiež aj skupinový kurz) - kedy Výučba prebieha za účasti určeného počtu účastníkov (napr. skupiny 4 až 6 účastníkov) a jedného Lektora, alebo o individuálnu Výučbu (tiež aj individuálny kurz) - kedy Výučba prebieha individuálnou formou výlučne za účasti jedného Lektora a jedného účastníka.
Úroveň alebo tiež jazyková úroveň znamená stupeň jazykovej úrovne a úrovne jazykového vzdelávania, v zmysle Common European Framework of Reference for Languages, prípadne iného (medzinárodného) systému hodnotenia úrovne jazykových vedomostí a zručností.
Lekcia alebo tiež aj Lekcia Výučby znamená (konkrétnu) vyučovaciu hodinu, počas ktorej je poskytovaná Výučba.
Rozvrh výučby alebo tiež harmonogram Výučby znamená bližší rozvrh Výučby (najmä zaradenie účastníkov do skupiny, určenie dní a času Výučby, a pod.).
Miesto Výučby znamená miesto kde prebieha Výučba, a tým sú priestory Poskytovateľa , ak nie je osobitne dohodnuté v Zmluve inak.
Účastník je každá osoba, ktorá sa osobne zúčastňuje Výučby.
Skupina je označenie účastníkov, ktorí sa zúčastňujú Výučby spoločne v rámci skupinovej Výučby.
 
II. Uzatvorenie Zmluvy / Prijatie objednávky
 
1. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom:  
a) vznikne na základe jej uzatvorenia v písomnej forme, 
b) vznikne na základe objednávky Objednávateľa uskutočnenej elektronickou formou, písomnou objednávkou doručenou osobne Poskytovateľovi alebo v inej forme umožňujúcej zachytiť jej obsah (a to prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom elektronického formuláru umiestneného na webovom sídle Poskytovateľa alebo tlačeného formuláru prístupného v obchodných priestoroch Poskytovateľa či na inom dostupnom mieste – tzv. vzorový návrh na uzatvorenie Zmluvy), pričom Zmluva vznikne:
- okamihom zaslania potvrdenia prijatia objednávky Poskytovateľom (ako návrhu na uzavretie Zmluvy) rovnakým spôsobom, ako objednávku urobil Objednávateľ, alebo ak Poskytovateľ zašle potvrdenie o prijatí objednávky spôsobom uvedeným v objednávke (napr. faxom, e-mailom na uvedenú adresu, a pod.).
- okamihom potvrdenia objednávky Poskytovateľom priamo (osobne) Objednávateľovi.
2. Nakoľko Poskytovateľ poskytuje Výučbu aj formou (organizovaných) jazykových kurzov, Zmluva (o poskytovaní Výučby) môže byť uzavretá aj tak, že dôjde zo strany Objednávateľa k vybratiu niektorého z Poskytovateľom ponúkaných (poskytovaných) kurzov (tzv. zápis do kurzu formou vyplnenia Prihlášky), pričom v prípade každého takéhoto kurzu sú Poskytovateľom určené bližšie podmienky a organizácia Výučby (popisom na webovom sídle Poskytovateľa alebo na základe poskytnutých údajov v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa), a to najmä: - dĺžka jeho trvania (napr. počtom Lekcií Výučby), - frekvencia Lekcií Výučby (napr. 2 x za týždeň v konkrétne dni a čas), - Miesto Výučby, - jazyková úroveň, - uvedenie Zamerania Výučby, - uvedenie či ide o slovenského lektora alebo lektora rodeného hovorcu, - uvedenie Typu Výučby (napr. určením minimálneho a maximálneho počtu účastníkov kurzu, a pod.), prípadne aj ďalšie údaje a podmienky takto organizovanej Výučby (pre účely týchto VOP a Zmluvy je takto organizovaná Výučba označovaná tiež len „jazykový kurz“ alebo tiež „verejná Výučba“).
3. V prípade, že Objednávateľ má záujem poskytovať Služby Výučby pre viacerých svojich zamestnancov alebo iné ním určené osoby, bližšie podmienky takto poskytovaných Služieb budú upravené osobitne v Zmluve (pre účely týchto VOP a Zmluvy je takto organizovaná Výučba označovaná tiež ako „firemný kurz“), pričom môže ísť rovnako o Výučbu skupinovú  alebo individuálnu.
4. Dohodnuté podmienky (obsah Zmluvy) je možné meniť, dopĺňať alebo samotnú Zmluvu zrušiť len vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán, ak nie je v Zmluve alebo v týchto VOP uvedené inak. 
5. Objednávka musí obsahovať identifikáciu Objednávateľa (minimálne v rozsahu mena a priezviska / obchodného mena, bydliska / sídla, dátumu narodenia / IČO, a prípadne ďalšie údaje) a iné náležitosti určené Poskytovateľom a/alebo uvedené v týchto VOP, resp. v návrhu na uzatvorenie Zmluvy (tzv. vzorový návrh na uzatvorenie zmluvy).
6. Ak Poskytovateľ nepotvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že k uzatvoreniu Zmluvy nedošlo, s výnimkou zaradenia účastníka do inej skupiny jazykového kurzu.
 
III. Výučba
 
1. Predmetom plnenia podľa Zmluvy je zvyšovanie jazykových znalostí Objednávateľa a/alebo osoby určenej Objednávateľom (môže ísť napr. o zamestnancov Objednávateľa, a pod.) prostredníctvom Výučby.
2. Pri uzavretí Zmluvy o poskytovaní Výučby  Objednávateľ zvolí:
a) jazyk Výučby, prípadne Zameranie Výučby,
b) Typ Výučby (t.z. výber Výučby skupinovej alebo individuálnej), pričom:
- skupinová Výučba má (zvyčajne) 3 semestre, pričom jeden semester sa skladá z 44 vyučovacích hodín (Lekcií) a rozvrh Výučby je obdobný ako v prípade školského roku (so začiatkom v septembri a koncom v júni), alebo podľa dohody
- individuálna Výučba má minimálne 10 vyučovacích hodín (Lekcií) a rozvrh Výučby je predmetom osobitnej dohody, alebo podľa dohody.
c) dosiahnutú (súčasnú) jazykovú úroveň a žiadanú jazykovú úroveň (ktorú na základe absolvovania Výučby má záujem dosiahnuť),
d) označenie, či má záujem o slovenského lektora alebo lektora native speaker.
Obsah Zmluvy môže byť dohodnutý medzi Poskytovateľom a Objednávateľom osobitne v inom rozsahu a forme, ako je uvedené v týchto VOP.
3. Dĺžka (trvanie) každej Lekcie Výučby je 45 minút, ak priamo v popise Výučby (v Zmluve) nie je uvedené inak alebo na základe osobitnej dohody Objednávateľa a Poskytovateľa nie je dohodnutá iná dĺžka trvania Lekcie (napr. 60 minút).  
4. Miestom Výučby je vždy prevádzkový priestor Poskytovateľa, ak priamo v popise kurzu alebo na základe osobitnej dohody Objednávateľa a Poskytovateľa nie je uvedené / dohodnuté iné miesto.
 
IV. Zápis do jazykového kurzu
 
1. V prípade verejnej Výučby poskytovanej vo forme jazykových kurzov, Objednávateľ prejaví záujem o uzatvorenie Zmluvy a tým o poskytovanie Výučby (v podobe individuálnej Výučby alebo skupinovej Výučby), prihlásením sa na Poskytovateľom organizovaný jazykový kurz, a to formou riadneho a úplného vyplnenia Prihlášky na kurz (vzorového návrhu na uzatvorenie Zmluvy) a jej odovzdania:
a) v písomnej forme, ktorú doručí Objednávateľ Poskytovateľovi (a Poskytovateľ jej prijatie prípadne písomne potvrdí),
b) v elektronickej forme umiestnenej na webovom sídle Poskytovateľa a Poskytovateľ jej prijatie potvrdí odoslaním potvrdzujúcej e-mailovej správy na adresu určenú Objednávateľom vo vyplnenej Prihláške.
2. Vyplnením a odovzdaním Prihlášky je prihlásenie sa na vybraný jazykový kurz pre Objednávateľa záväzné. V prípade, že Prihláška nie je vyplnená riadne, Poskytovateľ na ňu nie je povinný prihliadať.
3. Po obdržaní Prihlášky (a jej prípadnom potvrdení) je účastník Výučby (jazykového kurzu) povinný absolvovať vstupný jazykový test, na základe ktorého Poskytovateľ odporučí Účastníkovi Výučby konkrétnu skupinu organizovaného jazykového kurzu (so zohľadnením vedomostnej a jazykovej úrovne jednotlivých účastníkov konkrétnej skupiny jazykového kurzu), pričom v prípade, že Účastník odmietne vykonať vstupný test alebo odmietne odporúčanie Poskytovateľa nenesie Poskytovateľ prípadnú zodpovednosť za nespokojnosť účastníka s jazykovou a/alebo vedomostnou úrovňou skupiny jazykového kurzu ako aj náplňou jednotlivých Lekcií Výučby jazykového kurzu.
 
V. Organizovanie Výučby
 
1. V prípade firemných kurzov sú rozvrh Výučby a bližšie podmienky Výučby upravené v Zmluve.
2. V prípade Poskytovateľom poskytovanej verejnej Výučby:
- formou individuálnej Výučby sú rozvrh Výučby a bližšie podmienky individuálnej Výučby upravené v Zmluve, inak platia podmienky a bližší popis Výučby uvedené v Prihláške a/alebo na webovom sídle Poskytovateľa, 
- formou skupinovej Výučby sú rozvrh Výučby a bližšie podmienky skupinovej Výučby uvedené na webovom sídle Poskytovateľa a v samotnej Prihláške na jazykový kurz.
3. Poskytovateľ má právo zmeniť rozvrh Výučby a podmienky poskytovanej verejnej Výučby (tak individuálnej ako aj skupinovej), najmä tak presný čas a miesto konania Výučby (jazykového kurzu), vrátane zmeny osoby Lektora.
Poskytovateľ má rovnako právo v rámci verejnej Výučby zrušiť konkrétny jazykový kurz (skupinu účastníkov) v prípade, že počet jej účastníkov bude nižší ako 4, s tým, že účastníkom daného jazykového kurzu (skupiny) umožní pokračovať vo Výučbe v inom kurze rovnakej (alebo obdobnej) jazykovej a vedomostnej úrovne, pri zachovaní Typu a Zamerania Výučby.
4. V prípade, že sa vyskytnú požiadavky Objednávateľa na zmenu v osobe Lektora z akéhokoľvek dôvodu (napr. z dôvodu nespokojnosti, záujmu zmeniť osobu Lektora z odborného pohľadu či z pohľadu Zamerania Výučby, a pod.), je Objednávateľ povinný bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa vzájomného prejednania takejto požiadavky zabezpečiť výmenu Lektora, ak sa preukáže na základe osobitného prejednania uvedenej požiadavky, že uvedená požiadavka objednávateľa je dôvodná (v prípade nespokojnosti s Lektorom), resp. ak je (najmä) z kapacitných dôvodov Poskytovateľa možné takejto požiadavke vyhovieť.
5. V prípade skupinovej Výučby je zaradenie jednotlivých účastníkov do skupín oprávnený vykonať  Poskytovateľ alebo priamo Lektor, ak zo Zmluvy nevyplýva inak. Pri zaraďovaní do jednotlivých kurzov budú uprednostnení tí účastníci, ktorí uhradili odmenu (kurzovné) skôr, prípadne v plnej výške, pred účastníkmi, ktorí uhradili odmenu neskôr, prípadne uhrádzajú odmenu v splátkach.
6. Súčasťou poskytovanej Služby Výučby je aj:
- vstupný test, 
- nastavenia cieľa výučby,
- pravidelný monitoring dohodnutých výsledkov výučby,
- sledovanie dochádzky účastníka Výučby,
- záverečné hodnotenie účastníka (z pohľadu dochádzky a študijných výsledkov),
- prístup do knižnice Poskytovateľa a možnosť zakúpenia študijného a iného materiálu so zľavou určenou Poskytovateľom.
Súčasťou plnení nie je poskytnutie študijného a iného materiálu (napr. učebnice, pracovné zošity a pod.), ktoré bude účastník potrebovať pri Výučbe, ak zo Zmluvy nevyplýva inak.
7. Poskytovateľ je zodpovedný za sledovanie účasti účastníka na Výučbe, a za týmto účelom je oprávnený a zároveň aj povinný vyžadovať od účastníkov Výučby zaznamenanie ich účasti (evidenciu) na prezenčnej listine, ktorej kópiu je oprávnený Poskytovateľ uchovať pre svoje potreby, ktorá je v prípade požiadavky prístupná k nahliadnutiu Objednávateľovi. V prípade neúčasti účastníka na Lekcii bude táto skutočnosť v prezenčnej listine Lektorom zaznamenaná. 
8. V prípade, že sa Lektor nedostaví na Lekciu alebo z iného dôvodu na strane Poskytovateľa sa Lekcia neuskutoční, vzniká účastníkovi Výučby nárok na bezplatný náhradný termín Lekcie, ktorý Poskytovateľ  alebo Lektor určí po vzájomnej dohode s účastníkom individuálnej Výučby alebo so súhlasom väčšiny účastníkov skupinovej Výučby (v prípade, že sa takýto súhlas nedosiahne, konkrétny náhradný termín je oprávnený určiť samotný Lektor). V prípade neúčasti účastníka na náhradnom termíne Lekcie, tento nemá žiaden nárok na prípadnú zľavu z odmeny (kurzovného) ani na ďalšiu náhradnú Lekciu.
9. V prípade, ak účastník Výučby požaduje zrušenie konkrétnej Lekcie (v prípade individuálnej a skupinovej Výučby vo firmách a individuálnej výučby verejnosti), je nutné o tom informovať priamo Lektora a zároveň určenú osobu Poskytovateľom (a to prostredníctvom e-mailovej adresy hello@yourchoice.sk a na e-mailovú  adresu samotného Lektora), a to najneskôr 24 hodín pred začatím Lekcie. Účastník Výučby takto môže zrušiť svoju konkrétnu Lekciu najneskôr 24 hodín vopred bez toho, aby mu bola započítaná ako odučená. Zároveň vždy navrhne do uvedeného emailu po dohode s Lektorom termín náhradnej výučby najneskôr do 10 dní odo dňa zrušenej hodiny, a to formou náhradnej hodiny v inom čase mimo pravidelných hodín alebo formou viacerých hodín predĺžených spolu o príslušný počet zrušených hodín. 
10. Ak ide o skupinovú Výučbu verejnosti, požiadavka na zrušenie Lekcie nie je prípustná (možná). Dôkazné bremeno včasného a riadneho informovania Poskytovateľa a Lektora v zmysle vyššie uvedeného nesie v plnom rozsahu Objednávateľ.
11. Výučba (v rozsahu príslušných Lekcií) sa bude považovať za poskytnutú (v plnom rozsahu) :
a. Ak Objednávateľ požiada o zmenu termínu Lekcie v prípade individuálnej Výučby menej ako 24 hodín pred začatím, alebo
b. Objednávateľ vôbec neohlási požiadavku na zrušenie Lekcie, alebo sa Lekcie nezúčastní, alebo
c. Ak celkový počet zrušených Lekcií v jednom kalendárnom mesiaci (v rámci danej Výučby či kurzu) bude väčší ako 20% z celkového množstva Lekcií určených pre daný mesiac (a zrušené Lekcie za budú považovať za poskytnuté (odučené)), alebo
d. sa Lekcie zúčastní aspoň jeden účastník v prípade skupinovej Výučby.
12. Poskytovateľ je povinný (v prípade firemných kurzov), ak tak bude osobitne dohodnuté v Zmluve, na požiadanie Objednávateľa zúčastniť sa na vzájomných stretnutiach alebo uskutočniť telefonický rozhovor s Objednávateľom (alebo s Objednávateľom poverenou osobou, v prípade skupinovej výučby s Účastníkom Výučby, ktorý bol vybraný ako komunikačná osoba skupiny) za účelom pravidelného zvyšovania efektivity poskytovanej Výučby (kurzov). Tieto stretnutia alebo telefonáty sa budú konať maximálne 1x do mesiaca, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V odôvodnených prípadoch (opakovaná nespokojnosť s Lektorom, nedodržanie termínov Výučby zo strany Účastníkov a pod.) možno stretnutie uskutočniť aj nad tento rámec.
13. Poskytovateľ na základe úspešne absolvovanej Výučby poskytne účastníkovi:
a. osvedčenie o absolvovaní kurzu po splnení podmienok kurzu;
b. certifikát Poskytovateľa, pričom musia byť splnené podmienky pre získanie certifikátu nasledovne:
- účasť na minimálne 80% z celkového počtu vyučovacích hodín (Lekcií) a 
- absolvovanie záverečného testu na minimálne 70%;
c. medzinárodný certifikát Cambridge, pričom musia byť splnené podmienky pre získanie certifikátu nasledovne:
- účastník sa pripravoval v prípravnom jazykovom kurze Poskytovateľa zameranom na medzinárodný certifikát Cambridge a úspešne absolvoval testovanie spoločnosti Cambridge alebo 
- účastník úspešne absolvoval testovanie spoločnosti Cambridge 
d. medzinárodný certifikát spoločnosti ETS, pričom musia byť splnené podmienky pre získanie certifikátu nasledovne:
- účastník sa pripravoval v prípravnom jazykovom kurze Poskytovateľa zameranom na medzinárodný certifikát spoločnosti ETS a úspešne absolvoval testovanie spoločnosti ETS alebo 
- úspešne absolvoval testovanie spoločnosti ETS.
 
VI. Odmena/kurzovné
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za Výučbu odmenu (kurzovné), ktorej výška je dohodnutá v Zmluve, inak vo výške určenej podľa Cenníka služieb, pričom ak nie je uvedené v Zmluve alebo v Cenníku služieb inak, odmena (kurzovné) sa určuje ako násobok jednotkovej ceny (za jednu Lekciu Výučby) a počtu Lekcií (vždy podľa Cenníka služieb, Zamerania Výučby a Typu Výučby a ostatných podmienok Výučby), a je splatná za celé obdobie (trvanie) Výučby vopred (za všetky Lekcie). 
V prípade, že sa na tom Poskytovateľ a Objednávateľ osobitne dohodnú, je možné uhrádzať odmenu (kurzovné) aj vo forme splátok podľa vzájomne dohodnutého splátkového kalendára.
2. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne upraviť Cenník služieb alebo nahradiť ho novým, ktorého aktuálne/nové znenie zverejní na svojom webovom sídle a prípadne tiež vo svojich prevádzkových priestoroch, pričom od okamihu zverejnenia nového Cenníka služieb na webovom sídle Poskytovateľa sa bude určenie odmeny riadiť zmeneným, resp. novým Cenníkom služieb.
3. Odmena Poskytovateľa je splatná najneskôr v deň začatia Výučby (deň prvej Lekcie), pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva inak. 
V prípade Verejnej výučby je odmena určená za celý kurz a je splatná vopred, ak zo Zmluvy alebo z Cenníka služieb nevyplýva inak, a v prípade individuálnej Verejnej výučby, ak zo Zmluvy alebo z Cenníka služieb nevyplýva inak, je Objednávateľ povinný uhradiť odmenu v rozsahu 10 Lekcií vopred.
4. Poskytovateľ vystaví za účelom úhrady svojej odmeny, prípadne na úhradu iných svojich nárokov či nákladov v zmysle týchto VOP a/alebo Zmluvy, riadny doklad (faktúru), resp. príjmový pokladničný doklad, pričom každý takto vystavený daňový doklad bude splatný tak, ako je určená splatnosť odmeny (kurzovného), pokiaľ Poskytovateľ neurčí dlhšiu lehotu splatnosti alebo dlhšia lehota splatnosti nevyplýva priamo zo Zmluvy. Faktúru je Poskytovateľ oprávnený vyhotoviť aj ako elektronickú faktúru, ktorá je plnohodnotným daňovým dokladom, s čím Objednávateľ súhlasí a žiada o jej vystavovanie v elektronickej forme a zasielanie na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke a/alebo v Zmluve.
5. Ak Objednávateľ nezaplatí odmenu riadne a včas, Poskytovateľovi vznikne voči Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty   vo výške 0,1 % z výšky odmeny (zvýšenej o DPH), a to za každý deň omeškania s riadnou úhradou odmeny. Právo na náhradu škody a iné nároky Poskytovateľa nie sú týmto dotknuté., a to ani vtedy, ak výška škody presiahne výšku zmluvnej pokuty
6. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Poskytovateľa alebo dňom skutočného prijatia príslušnej sumy v hotovosti Poskytovateľom. Pri oneskorenej platbe je úhrada Objednávateľa najskôr zarátaná (v tomto poradí): na zmluvnú pokutu, príslušenstvo a vo zvyšnej časti na odmenu.
7. V prípade, že dôjde zo strany Poskytovateľa ku zrušeniu Verejnej výučby (konkrétnej skupiny jazykového kurzu), prípadne ku zmene podmienok a harmonogramu Výučby (najmä miesta Výučby a termínu konania Lekcií), pričom účastníkovi nebude vyhovovať možnosť pokračovať vo Výučbe v inom jazykovom kurze alebo účasť na inom jazykovom kurze nebude účastníkovi umožnená z dôvodov na strane Poskytovateľa, Poskytovateľ vráti pomernú časť zaplatenej odmeny (kurzovného) Objednávateľovi (po odpočítaní odmeny za už poskytnuté Služby (odučené Lekcie)), a to najneskôr do 15 dní. 
 
VII. Storno Zmluvy 
 
1. Zmluva o poskytovaní Výučby sa uzatvára na dobu určitú, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, pričom v prípade Verejnej výučby a Poskytovateľom organizovaných jazykových kurzov je Zmluva uzavretá na dobu určenú v popise kurzu,  teda na dobu určenú počtom Lekcií (napr. kurz bude trvať 3 semestre v rozsahu 44 Lekcií za 1 semester, v období mesiacov september až jún), ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.
K zániku zmluvy inak ako splnením môže dôjsť  spôsobom upraveným v týchto VOP alebo v Zmluve (napr. možnosť výpovede s určením výpovednej lehoty). 
2. V prípade verejnej Výučby /to neplatí v prípade firemných kurzov/ je Objednávateľ oprávnený zrušiť Zmluvu kedykoľvek po jej uzatvorení, pričom je zároveň povinný uhradiť Poskytovateľovi  storno poplatok vo výške:
a. 10 % z odmeny (kurzovného) za zrušenie najneskôr 7 dní pred zahájením Výučby,
b. 50 % z odmeny (kurzovného) za zrušenie v období 6 dní pred zahájením výučby po 14 dní po zahájení Výučby, pričom od základu pre výpočet storno poplatku sa odpočítajú už odučené (absolvované) Lekcie,
c. 100% z odmeny (kurzovného) v ostatných prípadoch
Storno poplatky sa určujú z celkovej odmeny, na ktorú by Poskytovateľ mal nárok. Zmluva sa ruší momentom doručenia písomného oznámenia o jej zrušení Poskytovateľovi, pričom si zmluvné strany navzájom nevracajú plnenie poskytnuté počas trvania Zmluvy. Nárok na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia tým nie je dotknutý.
Ustanovenie tohto bodu 2 platí, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak (napr. uvedením pevnej sumy storno poplatku).
3. Podmienky predčasného ukončenia Výučby v prípade firemných kurzov upravuje Zmluva.
 
VIII. Reklamačný poriadok
 
1. V prípade, že poskytnutá Služba má vady, Objednávateľ je povinný uplatniť vady Služby preukázateľne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa poskytnutia (konkrétnej) Služby. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatnené oneskorene, tieto nároky zanikajú. V písomnej reklamácii uskutočnenej Služby je nutné uviesť popis Služby, popísať dôvod a charakter vád, prípadne počet vád. 
2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú poskytnutím vadného plnenia zo Zmluvy maximálne do výšky odmeny (za poskytnutú Službu).
3. Ak medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vznikne spor o oprávnenosti reklamácie Objednávateľa, tento rozpor sa zaväzujú vyriešiť prednostne vzájomnou dohodou. V prípade oprávnenej reklamácie Poskytovateľ zabezpečí odstránenie vád Služby na vlastné náklady.
4. V každom jednotlivom prípade poskytnutého plnenia Poskytovateľ nezodpovedá za chyby (vady) spôsobené dodržiavaním pokynov daných Objednávateľom, a to aj v prípade, že nevhodnosť pokynov Poskytovateľ nezistil alebo o ich nevhodnosti Objednávateľa neupovedomil.
 
IX. Mlčanlivosť (dôverné informácie)  a ochrana osobných údajov
 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zaobchádzať s informáciami, ktoré získa od Objednávateľa v rámci plnenia Zmluvy a ktoré Objednávateľ takto výslovne označí, ako s dôvernými informáciami, a takéto informácie nebude bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa ďalej kopírovať a/alebo poskytovať tretím osobám s výnimkou osôb, ktoré prišli do styku s takýmito dôvernými informáciami za účelom plnenia záväzkov Poskytovateľa zo zmluvy (napr. osoba Lektora), pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva inak.
2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že za dôverné informácie v zmysle § 271 Obchodného zákonníka považujú všetky vzájomne si poskytnuté informácie obchodnej, technickej alebo ekonomickej povahy týkajúce sa zmluvnej strany, informácie o niektorej zmluvnej strane, informácie o zamestnancoch či klientoch zmluvnej strany, cenové dohody zmluvných strán (t.z. výška odmeny), know-how niektorej zmluvnej strany, ako aj špecifikácie, počítačové databázy, software a/alebo dokumentácia Poskytovateľa (v akejkoľvek podobe), či už zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté, ak nie sú tieto verejne prístupné.
3. Každá zmluvná strana môže použiť dôverné informácie (týkajúce sa druhej zmluvnej strany) iba pre účely plnenia Zmluvy a nesmie poskytnúť tieto dôverné informácie tretím osobám, s výnimkou predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany a/alebo v prípadoch ustanovených v právnych predpisoch.
4. Každá zmluvná strana sa zaväzuje prijať potrebné opatrenia na ochranu dôverných informácií v  rozsahu a podobe, ako je rozumné a obvyklé.
5. Objednávateľ berie na vedomie, že všetky materiálny poskytnuté mu zo strany Poskytovateľa sú predmetom práv duševného vlastníctva a prípadne iných práv Poskytovateľa alebo tretej osoby. Za účelom ich ochrany, resp. dodržiavania sa Objednávateľ zaväzuje zdržať akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu zasiahol alebo inak porušil tieto práva.
6. Poskytovateľ je prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov Objednávateľa. Osobné údaje za účelom vedenia zmluvného vzťahu založeného objednávkou/Zmluvou a poskytovania služieb Poskytovateľa poskytuje Objednávateľ na základe zákona, keďže sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a poskytovanie služieb, a teda ich poskytnutie je povinnosťou. V prípade neposkytnutia týchto údajov za uvedeným účelom, nie je možné poskytovať služby Poskytovateľa. Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom marketingu a iné účely spracúvané na základe súhlasu, dáva Objednávateľ dobrovoľne a  služby mu budú poskytnuté aj v prípade jeho neudelenia. Ako dotknutá osoba má Objednávateľ nasledovné práva: právo žiadať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na presnosť osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 
7. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky Objednávateľom poskytnuté osobné údaje budú spracúvané Poskytovateľom výlučne za účelom: (i) vedenia zmluvného vzťahu založeného objednávkou/Zmluvou, (ii) poskytovania Služieb a (iii) v prípade udeleného súhlasu - marketingové účely resp. účely uvedené v súhlase (iv) účtovné a archivačné účely. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 
X. Osobitné ustanovenia
 
1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky informácie, potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu Zmluvy (t.z. poskytnutie Služby). Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré majú súvis s porušením tejto povinnosti. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa nebude kontaktovať Lektora vo veciach poskytovania akýchkoľvek služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa. Objednávateľ sa zaväzuje nekomunikovať/neprejednávať s Lektorom záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok (poskytovania) Výučby. V prípade, že Lektor, ktorý zabezpečoval Výučbu podľa Zmluvy, ukončí spoluprácu s Poskytovateľom (zanikne zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Lektorom, bez ohľadu na formu či spôsob jeho ukončenia), Objednávateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania platnosti Zmluvy a jeden (1) rok po ukončení jej platnosti a účinnosti neuzavrie bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa zmluvu o zabezpečení Výučby s takýmto Lektorom, resp. v prípade, že by Výučbu zabezpečoval iný dodávateľ, nebude takýto Lektor môcť byť osobou poverenou vykonávaním jazykovej výučby Objednávateľovi alebo osôb určených Objednávateľom. Ak Objednávateľ poruší akúkoľvek z povinností uvedených v tomto bode 2, Objednávateľ bude povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu do výšky 3.000,- Eur, a to za každé jednotlivé porušenie; právo na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak škoda presiahne výšku zmluvnej pokuty.
3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi z nerealizovania zmluvných záväzkov, ak sa tak stane z dôvodov, ktoré nemohol Poskytovateľ v čase uzavretia Zmluvy predvídať. 
4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva tretích osôb alebo iných obdobných práv, tým, že použije či inak spracuje podklady, texty, listiny či iné dokumenty predložené Objednávateľom. 
5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s primeranou starostlivosťou. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodržovať všeobecne záväzné predpisy, dôvodné a oprávnené požiadavky Objednávateľa, ak nebudú v rozpore so Zmluvou, týmito VOP a právnymi predpismi.
6. Ak zo Zmluvy nevyplýva iné, každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve alebo v právnom predpise a to písomným oznámením o odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie zmluvy aj prípady (okrem zákonných dôvodov) ak:  
- Poskytovateľ opakovane alebo závažne poruší povinnosti pri poskytovaní Služby, alebo
- Objednávateľ je v omeškaní s úhradou odmeny o viac ako 15 dní, alebo
- účastník Výučby svojím správaním, prejavmi ohrozuje majetok alebo zdravie Poskytovateľa, Lektora alebo ostatných účastníkov Výučby alebo iným závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu (Výučby).
Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, pričom Zmluva sa ruší momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení (nie od počiatku) a zmluvné strany si navzájom nevracajú plnenie poskytnuté počas trvania Zmluvy. Odstúpením nárok na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia nie je dotknutý.
7. Skončením zmluvy (vypovedaním, odstúpením, uplynutím doby jej platnosti a účinnosti) nezaniká povinnosť zmluvných strán splniť povinnosti dohodnuté pre prípad zrušenia Zmluvy, ktoré im vyplývajú zo Zmluvy, napr. povinnosť nahradiť škodu, zaplatiť odmenu, povinnosť zaplatiť sankcie a/alebo povinnosti, ktoré svojou povahou presahujú dobu trvania Zmluvy.
8. Pokiaľ Zmluva alebo tieto VOP stanovujú písomnú formu pre určitý úkon, samotný úkon (podanie/oznámenie/písomnosť) musí byť podpísaný zmluvnou stranou. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akékoľvek podania/oznámenia/žiadosti v súvislosti so Zmluvou môžu byť vykonávané, ak nie je v Zmluve dohodnutá písomná forma, aj osobne, telefonicky alebo cestou elektronickej pošty na e-mailové adresy uvedené v Zmluve a/alebo v objednávke. Podania/oznámenia/písomnosti podľa Zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane: (i) pri použití e-mailu v deň jeho odoslania; (ii) pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia alebo momentom bezdôvodného odmietnutia ho prevziať; (iii) pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou na adresu druhej strany uvedenú v záhlaví zmluvy tretí pracovný deň odo dňa odoslania, bez ohľadu na to, či zásielka bola prevzatá, neprevzatá alebo adresátom odmietnutá. Doklad potvrdzujúci odoslanie podania/oznámenia/písomnosti zmluvné strany považujú za dostatočný dôkaz doručenia. 
9. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať  o zmene adries a spojení uvedených v Zmluve, pokiaľ možno bezodkladne. Pre účely doručovania sa použije vždy posledná známa adresa či spojenie zmluvnej strany. 
 
XI. Záverečné ustanovenia
 
1. Vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami Zmluvy, ustanoveniami týchto VOP, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných právnych predpisov, a to v uvedenom poradí. V prípade, že by sa na základe návrhu alebo pripomienok druhej zmluvnej strany mali stať súčasťou zmluvného vzťahu obchodné alebo iné podmienky Objednávateľa alebo tretej osoby, tieto sa stanú súčasťou vzájomných vzťahov len v prípade, ak to bude osobitne dohodnuté a zároveň len v tom rozsahu, ktorý neodporuje týmto VOP.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek spory pri interpretácií alebo realizácii Zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich zo Zmluvy, vrátane všetkých vedľajších (akcesorických) právnych vzťahov, najmä nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik Zmluvy (vrátane VOP) alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie Stálemu rozhodcovskému súdu Slovenskej bankovej asociácie so sídlom v Bratislave (ďalej len „Rozhodcovský súd“), pričom rozhodcovské konania bude prebiehať v súlade a podľa základných vnútorných právnych predpisov Rozhodcovského súdu, ktoré sa stávajú súčasťou tejto rozhodcovskej doložky. Rozhodnutie Rozhodcovského súdu bude pre zmluvné strany záväzné a na základe žiadosti niektorej zo zmluvných strán ho môže preskúmať iný rozhodca. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú uplatnenie ustanovenia § 40 ods.1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z.z. ako dôvod pre podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Ak je Objednávateľom spotrebiteľ je každá zmluvná strana oprávnená predložiť určitý spor na rozhodnutie namiesto Rozhodcovského súdu príslušnému súdu v Slovenskej republike v občianskom súdnom konaní. 
4. Zmluvné  strany sa dohodli, že Objednávateľ bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Poskytovateľovi na tretie osoby.
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.2.2015, a sú považované za obchodné podmienky v zmysle § 273 Obchodného zákonníka.
6. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť alebo nahradiť tieto VOP novým znením (ďalej len „zmena VOP“), pričom každú zmenu VOP oznámi Objednávateľovi: (i) osobne, poštou alebo cestou e-mailovej správy, a to na adresy uvedené v Zmluve / v objednávke, alebo (ii) zverejnením zmeny VOP prostredníctvom webového sídla Poskytovateľa, spolu s uvedením dňa účinnosti zmeny VOP, pričom o konkrétnej forme oznámenia (medzi spôsobom uvedeným v ods. (i) a ods. (ii) tohto bodu) je oprávnený rozhodnúť Poskytovateľ. Objednávateľ je oprávnený v lehote 30 dní od účinnosti zmeny VOP vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou VOP a na vzájomné vzťahy sa budú vzťahovať VOP platné a účinné pred zmenou VOP, v opačnom prípade platí, že Objednávateľ so zmenou VOP súhlasí.
 
V Trnave, dňa 1.1.2018